Prieskumy trhu vo vybraných trhových segmentoch

Zaoberáme sa rôznymi spôsobmi prieskumu trhu v geografických oblastiach podľa objednávky.

Výskumný dizajn označuje základnú štruktúru, ktorá sa používa pri zbere a analýze údajov nasledujúco:

  • Poznávací výskum /bádateľský/: cieľom je zhromaždiť predbežné poznatky, aby sa objasnila podstata problému výskumnej štúdie a aby sa jasnejšie formulovali hypotézy. Použijeme ju vtedy, keď o danej problematike málo vieme.
  • Opisný /deskriptívny/ prieskum vychádza z jednej alebo viacerých hypotéz. Jeho ciel je opísať určité veličiny - prvky marketingového systému. Zisťuje sa frekvencia dejov a charakteristík a ci existujú nejaké vzťahy medzi veličinami. Používajú sa nástroje zberu ako dotazník, záznamové hárky.
  • Kauzálny výskum sa zameriava sa na zistenie ktoré premenné sú príčinou uvažovaného efektu a tiež určenie charakteru vzťahov medzi kauzálnymi faktormi a predpokladaným efektom.