Projektový manažment

pomáhame vám s vašimi projektami

Tvorba investičných konceptov a odhad investičného potenciálu projektu

Tu sa zaoberáme rozvojovými projektami od vzniku už samotnej myšlienky. Môžem v krátkej dobe a za minimálnych nákladov posúdiť, či má zmysel danú ideu ďalej rozpracovávať. Predložíme na to množstvo predbežných relevantných dôkazov, a to aj dôkazov nepodporujúcich ďalšie rozvíjanie myšlienky.

Etapizácia realizácie investičných projektov

Keď už nastane potreba ďalšie rozpracovania investičného projektu, toto realizujme obyčajne v niekoľkých etapách. Obsah jednotlivých etáp sa líši od projektu k projektu, no obyčajne sa skladajú:

1.etapa - úvodné činnosti

o Vypracovanie úvodného materiálu projektu

 • Zostavenie idei projektu
 • Predbežné stanovenie rozsahu projektu
 • Posúdenie vhodnosti stavebného pozemku
 • Posúdenie partnerského portfólia účastníkov projektu
 • Predbežná zostava projektového мanažmentu
 • Objasnenie úloh pre partnerov projektu a členov projektového manažmentu
 • Predbežné posúdenie možností financovania projektu
 • Termínové odhady
 • Odhad investičných nákladov
 • Analýza podniku z hľadiska rozvojového potenciálu
 • Analýza investora z hľadiska jeho vlastných finančných možností
 • Predbežná marketingová analýza vo vzťahu k plánovanému projektu
 • Zostavenie myšlienky, vypracovanie zámeru a stanovenie cieľa
 • Vypracovanie informačného memoranda
 • Posúdenie zámeru z hľadiska jeho uskutočniteľnosti
 • Posúdenie zámeru z hľadiska jeho celkovej financovateľnosti
 • Posúdenie zámeru z hľadiska možností získania subvencii (vláda SR, EÚ, EBOR, atď.)
 • Posúdenie zámeru z hľadiska trvalej udržateľnosti po jeho zrealizovaní
 • Posúdenie z hľadiska územných plánov
 • Posúdenie katastrálnych možností
 • Iné činnosti
 • Predbežné hodnotenie realizovateľnosti projektu - záver 1.etapy

2.etapa - prípravné činnosti

 • Vypracovanie Marketingovej štúdie(Market study)
 • Vypracovanie konceptu Know-how
 • Zabezpečenie architektonickej štúdie
 • Zabezpečenie odsúhlasenia zainteresovanými orgánmi
 • Vypracovanie Podnikateľského zámeru(Businessplan)
 • Prevedenie rozhovorov s potenciálnymi financovateľmi
 • Schémy financovania
 • Príprava materiálov pre finančné inštitúcie
 • Riešenie koncepcie vlastných investičných prostriedkov
 • Preskúmanie možností garancií
 • Rozhovory a výber generálneho dodávateľa projektu
 • Zabezpečenie úkonov na získanie stavebného pozemku
 • Získanie informácií o bodoch napojenia na energetické médiá
 • Zabezpečenie geologického prieskumu
 • Zabezpečenie záverečnej povoľovacej expertízy
 • Plán zabezpečenia investičných preferencií (výhod)
 • Zabezpečenie dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • Inžinierske činnosti v tomto štádiu prípravy projektu
 • Vypracovanie záverečnej štúdie realizovateľnosti

3.etapa - plánovanie

 • Zabezpečenie vypracovania podrobnej projektovej a rozpočtovej dokumentácie
 • Vypracovanie konečného rozpočtu investície
 • Zabezpečenie stavebného povolenia a ostatných zákonných povolení
 • Zabezpečenie zmluvy s miestnymi orgánmi na vybudovanie potrebnej infraštruktúry
 • Asistencia pri zmluve s generálnym dodávateľom
 • Zabezpečenie garancií
 • Zabezpečenie financovania projektu
 • Zabezpečenia potvrdenia potrebných vlastných prostriedkov
 • Vypracovanie aktualizácie Podnikateľského zámeru
 • Výber zákonného stavebného dozoru, technického dozoru a ostatných dozorov
 • Prevedenie výberových konaní na potrebný personál
 • Zabezpečenie investičných preferencií(Ak môžu byť)

4.etapa - realizácia

 • Kontrola dodržiavania časových harmonogramov
 • Finančný kontroling investičného procesu
 • Kontrola kvality realizácie projektu
 • Zber kolaudačnej dokumentácie
 • Príprava certifikačných konaní
 • Technický dozor investora
 • Ďalšie výberové konania na potrebný personál
 • Organizácia aktívnej marketingovej dokumentácie

5.etapa - uvedenie do prevádzky

 • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie
 • yypracovanie Manuálu Know - how
 • Organizácia zaučenia personálu
 • Účasť na príprave reklamnej kampane
 • Manuál cenotvorby výrobkov
 • Organizácia procesu odstraňovania kolaudačných nedostatkov
 • vypracovanie záverečnej správy

Pre fesibility study(Predbežná štúdia realizovateľnosti)

Ide o dôležitý dokument v prípravnej fáze. V nej hľadáme predbežné odpovede najmä na nasledujúce okruhy otázok:

 • Schopnosť iniciátora projektu na jeho realizáciu
 • Možnosti odbytu budúcich výrobkov alebo služieb
 • Možnosti materiálového zabezpečenia výroby
 • Vhodnosť lokality
 • Kvalita technického riešenia projektu
 • Možnosti personálneho obsadenia
 • Reálna doba realizácie a nábehu projektu
 • Predbežné finančné analýzy
 • Možnosti financovania


Businessplan(Podnikateľský zámer)

Veľmi podrobne plánuje riešenie všetkých otázok projektu, od zahájenia realizácie až po spustenie do rutinnej prevádzky. Máva často rôzny obsah, podľa druhu projektu. Obyčajne však musí mať tento základný nasledujúci obsah:

 • Zhrnutie
 • Základné parametre projektu
 • Ciele projektu
 • História vzniku projektu(myšlienky)
 • Charakteristika investora
 • Projektový manažment
 • SWOT analýza
 • Investičné náklady projektu
 • Projekt finančnej analýzy
 • Štruktúry financovania
 • Riziká projektu
 • Záverečné vyhodnotenie


Marketingový prieskum(Market study)

V mnohých prípadoch ide o najpotrebnejší dokument, k rozhodovaniu o realizácii projektu. Kladný výsledok nám dáva reálnu nádej, že realizovaný projekt nám prinesie očakávané výsledky, to znamená, že sa zaplatí v primeranej dobe a začne prinášať zisk. Je vždy orientovaný na vybranú geografickú oblasť alebo cieľovú skupinu v tejto oblasti, kde sa plánuje predaj výrobkov alebo služieb. Zaoberá sa najmä nasledujúcimi hlavnými otázkami:

 • Celková analýza trhu v danom segmente
 • Analýza predaja predmetných výrobkov a služieb
 • Analýza porovnateľných výrobkov alebo služieb z hľadiska úrovne
 • Makroekonomické podmienky predaja
 • Cenový prieskum
 • Konkurencia
 • Distribučné otázky


Marketingový plán(Market feasibility study)

Na základe prieskumu trhu a na základe podnikateľského zámeru musí byť zostavený marketingový plán, ktorý rieši všetky konkrétne otázky prevádzkovania projektu od výroby alebo vyprodukovania služieb až po ich predaj. Jeho skladba obyčajne býva nasledujúca:

 • Zhrnutie výsledkov prieskumu trhu
 • Definícia produktov alebo služieb
 • Návrh cenovej politiky
 • Distribučná politika
 • Reklama
 • Marketingový rozpočet
 • Marketingová SWOT analýza


Riadenie projektu

Ide o konkrétnu časť projektového manažmentu, je to v našom chápaní 4. a 5.etapa, keď sa jedná o riadenie realizácie a nábehu projektu.

Štruktúry projektového financovania

Uvedenou problematikou sa má význam zaoberať aj samostatne. Skúmame možnosti financovania daného projektu a tvoríme jeho možné štruktúry.