Správa bytov

ekonomika, technika, právo a organizácia

  • V rámci správy bytových domov a polyfunkčných objektov poskytujeme našim klientom nasledovné služby

Technická správa budov: 

a) vykonávanie pravidelných obhliadok domu s cieľom odhaliť viditeľné poruchy a nedostatky

b) zabezpečovanie chodu technickej prevádzky vo všeobecnosti, t.j. organizácia dodávky tepla, studenej a teplej vody, odvod splaškov, dodávky chladu, elektriny, zemného plynu, pričom uvedené energie a médiá uhrádza Mandant

c) zabezpečovanie technickej evidencie o dome a zaznamenávanie všetkých významných zmien, a to náčrty dispozičných zmien, zmeny v zapojení elektromerov a iných zainštalovaných meračov,

d) zabezpečenie kvalifikovanej a odbornej prevádzky technických zariadení budovy, a to kotolne, výťahov a eskalátorov, vzduchotechniky a klimatizácie, merania a regulácie, EPS a EZS, parkovacieho systému, trafostanice, automatických dverí

e) vedenie zoznamu potrebných(povinných) opráv a údržby

f) zabezpečovanie drobnej bežnej údržby, opráv porúch a odstraňovanie drobných havárií malého rozsahu (elektrikárske práce, maliarske práce, murárske práce, sklenárske práce, stolárske práce, vodárske práce, zámočníc­ke práce a podobne) 

g) vedenie evidencie vykonaných opráv a bežnej údržby

h) vedenie evidencie porúch a havárií a iných technických udalostí

i) vedenie evidencie povinných revízií a povinnej údržby

j) organizovanie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami, a to na účet Mandanta, avšak len v prípade, že uložené opatrenia nesúvisia s nedostatkami v činnosti Mandatára

k) účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru

l) organizovanie poruchovej a havarijnej služby s úlohou zastaviť pokračovanie havárie. Na odstránenie poruchy alebo havárie sa však vzťahuje bod 2.2.1 f)

m) správa informačného a navigačného systému budovy

n) správa kľúčového a kartového hospodárstva, a to pečatenie havarijných kľúčov a obsluha čipových kariet

o) zabezpečovanie povinných revízií výťahov, eskalátorov, EPS,EZS, požiarnych zariadení, vybraných technických zariadení, kotolne, kotlov a horákov a parkovacieho systému

p) zabezpečovanie povinnej údržby technických zariadení a to vzduchotechniky a klimatizácie, výťahov a eskalátorov, kotolne, plynových zariadení a tlakových zariadení, posuvných dverí okrem vzniknutých materiálových nákladov, ktoré vždy uhrádza Mandant

Organizačná prevádzka a správa budov:

a) aktualizácia a distribúcia prevádzkového poriadku budovy

b) archivácia prevádzkovej dokumentácie

c) komunikácia s vonkajším prostredím - RÚVZ, kontroly PO a BOZP

d) správa ostatných zariadení PO a smernice PO okrem materiálových nákladov

e) zabezpečenie dezinfekcie a deratizácie na pokyn Mandanta a na jeho účet

Upratovacie služby a údržba zelene

a) upratovanie spoločných priestorov(chodby, toalety, recepcie...)

b) upratovanie bytov, apartmánov, kancelárií

c) čistenie presklených zábradlí a iných prvkov

d) umývanie okien a fasád

e) dopĺ­ňanie spotrebného materiálu a náplní v spoločných WC

f) zametanie parkovacieho domu

g) údržba a čistenie vonkajších plôch, ciest a chodníkov

h) umývanie výťahov a výťahových dverí

i) polievanie a strihanie vnútornej zelene

j) polievanie a strihanie vonkajšej zelene vo vlastníctve Mandanta vrátane zelene na terasách

Čistenie špeciálnou technológiou tryskania suchým ľadom:

a) čistenie fasád

b) čistenie spoločných priestorov

c) čistenie keramických, ako aj drevených obkladov

d) čistenie zábradlí(oceľových, nerezových, drevených...)

e) čistenie prístupových ciest a chodníkov

f) čistenie technologických zariadení

g) čistenie interiérov(koberce, čalúnené doplnky, sedačky...)

Riadenie odpadového hospodárstva:

a) zabezpečenie a organizácia odvozu a likvidácie všetkých druhov odpadov okrem nákladov na odvoz a uloženie všetkých druhov odpadov

Obchodná správa budovy zahrnutá v cene za správu podľa tejto zmluvy:

a) Prefakturácie merateľných energií

b) Rozfakturácie energií počítaných na plochu prenajatého priestoru

c) Rozfakturácie spoločných nákladov na energie

d) Rozfakturácie iné.

e) Tvorba každoročnej prílohy Zmluvy o nájme o spôsobe účtovania jednotlivých nákla­dov

za služby nezahrnutých v cene nájomného

g) Predpisovanie výšky záloh, ich úpravy, zúčtovanie a ich vyrovnanie, zúčtovanie sku­točných nákladov za služby, nedoplatky a preplatky

Ekonomické činnosti zahrnuté v cene za správu podľa tejto zmluvy:

a) Vedenie prehľadnej evidencie casch flow min.2x ročne alebo podľa požiadaviek na základe dodaných podkladov od Mandanta

Dokumentačná a archivačná činnosť:

a) Tvorba alebo zabezpečenie všetkých povinných a nadstavbových dokumentov budovy a ich aktualizácia, najmä však Prevádzkového poriadku budovy

b) Archivácia dokumentácie týkajúcej sa budovy v kópiách, originály sa odovzdávajú Mandantovi

Riadenie spotreby energií:

a) Sledovanie spotreby energií, regulácia a optimalizácia

b) Úpravy odberových režimov a komunikácia s dodávateľmi energií pri tvorbe zmlúv

c) Hľadanie a uskutočňovanie úsporných opatrení mimo ich materiálových nákladov