Správa bytov
ekonomika, technika, právo a organizácia

 • V rámci správy bytových domov poskytujeme našim klientom nasledovné služby

Ekonomické služby

 • Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • Zriadenie a vedenie bežného účtu pre Obytný dom, na ktorom sa vedú všetky príjmy a výdaje týkajúce sa bytového domu ako aj fondu prevádzky, údržby a opráv (všetky úhrady sú realizované prostredníctvom elektronického bankovníctva).
 • Vedenie pokladne
 • Evidencia a prehľadné sledovanie zálohových platieb a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Na základe ročných množstiev a cien energií každoročné prehodnotenie mesačných zálohových platieb vlastníkov bytov a NP
 • Evidencia a kontrola faktúr (- vecná správnosť, - súlad so zákonom, - zmluvná cena), vystavenie prevodných príkazov resp. úhrada faktúr prostredníctvom internetbankingu, zabezpečenie kontaktu s príslušnou bankou
 • Plánovanie tvorby a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu, prehľadné sledovanie
 • V termíne do 31.5. príslušného roka spracovanie a doručenie všetkým vlastníkom vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, porovnanie s uhradenými zálohami
 • Vyúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu
 • Zabezpečenie výkonu rozhodnutia po rozhodnutí nadpolovičnej väčšiny vlastníkov a určenie spôsobu jeho výkonu
 • Uzatvorenie(zabezpečenie) zmlúv na služby spojené s prevádzkou bytového domu
 • Dodávka tepla a teplej vody
 • Dodávka elektrickej energie v spoločných častiach
 • Dodávka studenej vody
 • Prevádzka výťahu
 • Odvod odpadových vôd
 • Odvoz TKO

Technické služby

 • Kontrola technického stavu bytového domu fyzickou prehliadkou spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu
 • Vypracovanie Ročného plánu opráv a údržby bytového domu
 • Zabezpečovanie opráv a údržby spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu
 • Zabezpečenie cenových ponúk od dodávateľských firiem na opravy a rekonštrukcie spoločných častí a zariadení domu
 • Vypracovanie harmonogramu revízií bleskozvodov, komínov, elektrických, plynových a zdvíhacích zariadení, kontrola hasiacich prístrojov, požiarna ochrana a dokumentácia, deratizácia, a to v termínoch stanovených príslušnými právnymi predpismi a zabezpečenie ich realizácie
 • Zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených po odborných prehliadkach a revíziách
 • Zabezpečenie opráv v bytoch vlastníkov pri vodoinštalatérskych, plynárenských, stolárskych či elektroinštalačných prácach.
 • Zabezpečenie havarijnej služby

Právne služby

 • Spracovanie kompletnej agendy dlžníkov (- zasielanie upomienok, výziev, - podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu)
 • zabezpečenie úkonov súvisiacich so súdnym a exekučným vymáhaním nedoplatkov cez externého právneho zástupcu správcu
 • Zabezpečenie zastupovania vlastníkov bytov a NP pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu, NP.

Ostatné služby

 • Organizovanie a vedenie schôdze vlastníkov bytov a NP podľa potreby (najmenej však 1x ročne), spracovanie zápisnice, uznesenia, v prípade potreby príprava a spracovanie písomného hlasovania
 • Emailová komunikácia so všetkými vlastníkmi bytového domu (- zasielanie pozvánok na schôdzu, - uznesenia zo schôdze, - aktuálne oznamy týkajúce sa bytového domu, - oznamy o plánovaných odstávkach)
 • Zabezpečenie exkluzívneho poistenia bytového domu prostredníctvom Rámcovej poistnej zmluvy s poisťovňou
 • Zabezpečenie upratovania spoločných častí a zariadení bytového domu prostredníctvom dodávateľskej firmy
 • Zabezpečenie letnej a zimnej údržby prostredníctvom dodávateľskej firmy
 • Archivácia všetkých dokumentov týkajúcich sa správy(zápisnice, výsledky hlasovania, súdne spory, upomienky,
 • Zabezpečenie ochrany osobných údajov v súvislosti s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/67 zo dňa 27.04.2016 v zmysle Čl. 13 a 14 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (známe tiež pod skratkou GDPR), a Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré kladú nové požiadavky na ochranu osobných údajov.
 • Vybavovanie reklamácii
 • Evidencie v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení