Naše služby

profesionalita a poctivý prístup...

Správa bytových domov a nebytových objektov

 • Komplexná správa bytových domov
 • Komplexná správa nebytových  a polyfunkčných objektov
 • Facility manažment

Finančné, ekonomické a technické expertízne činnosti v oblasti stavebníctva

 • Stavebný monitoring investičných projektov pre financujúce banky
 • Analýza rizík pripravovaných investičných projektov
 • Independent business review(IBR) - nezávislé preskúmanie obchodnej budúcnosti firmy


Projektový manažment podnikových investícií


 • Tvorba investičných konceptov a odhad investičného potenciálu projektu
 • Etapizácia realizácie investičných projektov
 • Predbežné hodnotenie realizovateľnosti projektu - záver 1.etapy
 • Pre fesibility study(Predbežná štúdia realizovateľnosti)
 • Businessplan(Podnikateľský zámer)
 • Marketingový prieskum(Market study)
 • Marketingový plán(Market feasibility study)
 • Riadenie projektu
 • Štruktúry projektového financovania

Investičné poradenstvo v oblasti prípravy podnikateľských investícií


Transakčné poradenstvo v oblasti predaja podnikov

 • Due dilligence a podnikový audit, ako príprava na predaj podniku
 • Stanovovanie trhovej hodnoty podniku na báze výsledkov marketingového prieskumu
 • Právny, ekonomický a daňový servis predaja
 • Garancie technickej a technologickej správnosti
 • Garancie právnej a daňovej správnosti
 • Vyhľadanie a výber kupujúcich

Transakčné poradenstvo v oblasti predaja komerčných nehnuteľností

 • Stanovovanie trhovej hodnoty nehnuteľností
 • Právny servis predaja
 • Vyhľadanie a výber kupujúcich

Revitalizácia podnikov a cesta k ich finančnému zdraviu


Prieskumy trhu vo vybraných trhových segmentoch


Tvorba nových marketingových stratégií podnikov