Finančné, ekonomické a technické expertízne činnosti v oblasti stavebníctva

  • Stavebný monitoring investičných projektov pre financujúce banky

Členovia nášho odborného tímu sú dostatočne kvalifikovaní pre odborné sledovanie realizácie investície. V zmysle mandátnej zmluvy pravidelne kontrolujú dodržiavanie plánovaných finančných nákladov investičného projektu, kvality realizácie stavieb a technológii, dodržiavanie plánovaného časového harmonogramu a identifikáciu priebežných rizík realizácie. Ide najmä o:

  • Preverenie rozpočtu
  • Preverenie reálnosti časového harmonogramu
  • Preverenie kvality návrhu stavby
  • Odhad rizík
  • Kontinuálny kontroling počas realizácie investície
  • Analýza rizík pripravovaných investičných projektov

V prípade, že klient(investor) má už pripravený investičný projekt, zaoberáme sa aj posúdením jeho technického, ekonomického a marketingového potenciálu. Významným posúdením projektu je aj posúdenie jeho optimálnej financovateľnosti. Záverom predkladáme alternatívy možných riešení.

  • Independent business review(IBR) - nezávislé preskúmanie obchodnej budúcnosti firmy

Na požiadanie financovateľa investičného projektu prevádzame aj nezávislé posúdenie obchodnej budúcnosti spoločnosti, ktorá projekt realizovala. To sa obyčajne deje v prípade, že investičný projekt nedosahuje plánovanú výkonnosť, po jeho uvedení do prevádzky. Záverom tohto nezávislého posúdenia je aj návrh riešení, ako sa z danej situácie vymaniť.